Regulamin biegu

Regulamin biegu Skórkowaniec

Data: 17.06.2023
Dystans – ok. 7 km
Lokalizacja: Skórka, gmina Krajenka Teren boiska i las za boiskiem

I. CEL IMPREZY:
Aktywne spędzenie wolnego czasu,
Zabawa w postaci biegu survivalowego,
możliwość
sprawdzenia swoich możliwości,
Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych,
Zebranie funduszy na
inicjatywy Rady Sołeckiej w Skórce oraz cele statutowe KGW Skórka.

II. ORGANIZATOR:
Sołtys i Rada Sołecka Skórki, Koło Gospodyń Wiejskich Skórka

III. UCZESTNICTWO:
1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18
lat lub za zgodą rodziców młodzież w wieku 1618 lat.

2. Zapisy na bieg możliwe będą na stronie internetowej Maratończyk Pomiar Czasu

3. W dniu biegu zgłoszenie możliwe będzie w biurze zawodów.

4. Zapisując się na bieg uczestnik musi zaakceptować REGULAMIN ,podpisać wymagane oświadczenia
oraz uiścić opłatę startową.

5. Limit uczestników wynosi 200 opłaconych osób (liczba ta może ulec zmianie).

IV. OPŁATA STARTOWA:
1. Opłata startowa wynosi:
80zł
płatność do 10 czerwca 2023,
100zł płatność 17 czerwca 2023 w biurze zawodów
.
2. Opłata startowa musi zostać dokonana w ciągu 7 dni od dnia rejestracji.

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oprócz ustawowych 14dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.

4. W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od
Organizatora opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5. Opłatę startową należy wpłacić na konto:

Koło Gospodyń Wiejskich Skórka
ul.
Kowalowa 9, 64917 Skórka

Nr rachunku: 55 1600 1462 1821 0253 0000 0001

V. ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
1. Możliwość wzięcia udziału w charytatywnym biegu,

2. Zestaw startowy numer startowy, ewentualne upominki od sponsorów,
3. Na mecie piwo lub napój dla nieletnich oraz posiłek regeneracyjny i coś słodkiego,
4. Foto galerię z imprezy do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej,
5. Udział w quizie z nagrodami.

VI. ZASADY BIEGU:
1. Impreza jest biegiem survivalowym połączeniem biegu przełajowego z pokonywaniem przeszkód o charakterze wytrzymałościowym, siłowym, sprawnościowym lub sprawdzenia wiedzy uczestnika.
2. Przeszkody dzielimy na:
naturalne: wzniesienia, pagórki, małe zbiorniki wodne
sztuczne: ściany, liny, przeszkody z opon, rampy itp. umysłowe: zagadki logiczne.

3. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu.

4. Przeszkód pilnują Wolontariusze/sędziowie wyznaczeni przez Organizatora oraz odpowiednio oznakowani.

5. Wolontariusze pilnują porządku na trasie oraz tego by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową i zasadami bezpieczeństwa.

6. W przypadku ominięcia przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik zobowiązany jest do wykonania karnego zadania w postaci 10 burpees, 10 przysiadów lub 10 pompek (do wyboru).

7. Jeśli zawodnik celowo omija przeszkody oraz nie wykonuje zadania karnego może zostać
zdyskwalifikowany z zawodów.

VII. PAKIETY STARTOWE I GODZINY STARTU:
1. Pakiety startowe wydawane będą w dniu imprezy.
2. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej 30minut przed startem swojej fali.

3. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego
pokazaniu dowodu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Niema możliwości
odbioru pakietu za kogoś.

4. Uczestnik jest zobowiązany pilnować godziny swojej fali i stawić się w miejscu startu 15 minut
przed startem fali na rozgrzewce.

VIII. POMIAR CZASU:
1. Pomiar czasu przeprowadzony będzie za pomocą chipów elektronicznych.

IX. KLASYFIKACJE:
Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Kobiety miejsca IIII,

2. Mężczyźni miejsca IIII,

X. NAGRODY:
1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji kobiet i mężczyzn, zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają
od organizatora puchary i nagrody rzeczowe.

2. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody.

XI. BEZPIECZEŃSTWO:
1. Bieg nastawiony jest świetną zabawę, pamiętać należy jednak, że jest to impreza o charakterze
survivalowym. Uczestnicy imprezy narażeni na kontuzje w postaci otarć, zadrapań, zwichnięć,
złamań oraz wycieńczenia organizmu w związku z panującymi warunkami pogodowymi.

2. Organizator dołoży wszelkich starań ,aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa,
niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu
pozostaje po stronie zawodników.

3. Zawody zabezpieczać będzie ratownik medyczny i karetka.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za
wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki.

5. Uczestnicy biegu zobowiązani do wykonywania poleceń służb zabezpieczających oraz
Wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.

6. Udział w zawodach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających jest zabroniony.

XII. HIGIENA:
1. Organizator zapewnia toalety.

XIII. DANE OSOBOWE
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XIV. OCHRONA WIZERUNKU
Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.
2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres: barbra38@wp.pl

Przewiń na górę